ศาลจังหวัดเบตง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

71

เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2560  นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง ข้าราชการ  ลูกจ้างศาลจังหวัดเบตง ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมข้าราชการ  เยี่ยมเยียนวัด พระภิกษุ - สามเณร เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่พระสงฆ์ และเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา  ในการนี้ได้นำอาหาร  ผลไม้ถวายพระสงฆ์และร่วมกิจกรรมสวดมนต์กับประชาชน  ณ  ศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์  กม.16 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านข่าว

ประกาศ
    ***
  1. ประกาศศาลจังหวัดเบตง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
  2. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
อ593/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ52/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ53/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ54/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ55/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ56/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)