หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

56

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆ  แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นต่อไป  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
ผบ13/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
อ31/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ35/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ42/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ670/59
นัดสืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.