ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 2 การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ในศาลชั้นต้น

ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 2 การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ในศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 2 "การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ในศาลชั้นต้น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันกรณีผิดสัญญาประกัน เร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกันให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เพื่อให้ผู้ประกันมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการบังคับคดีและให้ความร่วมมือในการติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมทั้งการเจรจาเพื่อประนอมหนี้แก่ผู้ประกันที่อยู่ระหว่างผิดสัญญาประกันต่อศาล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสืบหาหลักทรัพย์หรือการบังคับคดีเอากับหลักทรัพย์อื่น นอกเหนือจากหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน รวมไปถึงให้ความรู้ ซักถาม และตอบปัญหาข้อสงสัยในด้านกฎหมายที่ประชาชนสนใจ ณ โรงแรมการ์เด้นวิว  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา