ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร โครงการจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีนายประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ