ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูเขาทอง

ศาลจังหวัดเบตงร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูเขาทอง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง ข้าราชการ  ลูกจ้างของศาลจังหวัดเบตง ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมข้าราชการ  เยี่ยมเยียนวัด พระภิกษุ - สามเณร เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่พระสงฆ์ และเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา  ในการนี้ได้นำอาหาร ปัจจัยถวายพระสงฆ์และร่วมกิจกรรมสวดมนต์  ณ  สำนักสงฆ์ถ้ำภูเขาทอง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา