ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงจัดประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

ศาลจังหวัดเบตงจัดประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศาลจังหวัดเบตงจัดประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ศาล ตำรวจ  ทนาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะ และแก้ไขปัญหาข้อราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดเบตง