ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดเบตงจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 โดยจัดสัมมนาระหว่างหน่วยงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศาลจังหวัดเบตง สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง พนักงานสอบสวนทุกส.ภ.อ.ในอำเภอเบตง  ตำรวจศาล ทนายความ เรือนจำอำเภอเบตง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา สาขาเบตง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานบังคับคดี เพื่อประสานความร่วมมือและร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เครือข่ายระบบกระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภายยิ่งขึ้น ณ โรงแรมการ์เด้นวิว  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา