ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเบตง มั่นคงยุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สมานฉันท์ถ้วนหน้า พัฒนาบริการ

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ